PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ IR SUTIKIMĄ TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Šis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą ir sutikimą tvarkyti asmens duomenis taikomas visiems registruotiems internetinės parduotuvės www.beachmood.eu (toliau – Internetinė parduotuvė) vartotojams (toliau – Vartotojas) ir potencialiems pirkėjams (toliau – Pirkėjas), kurie apsilanko tinklalapyje www.beachmood.eu (toliau – Tinklalapis) ir www.beachmood.eu prekės ženklo socialinės žiniasklaidos tinklalapiuose, nuorodos į kuriuos pateiktos Tinklalapyje (toliau – Socialinės žiniasklaidos priemonės).

Atsižvelgiant į Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą Internetinėje parduotuvėje, Tinklalapyje ir Socialinės žiniasklaidos priemonėse (toliau – Puslapiai), šiame pranešime Vartotojui ir Pirkėjui pateikiama toliau nurodyta informacija dėl jo arba jos asmens duomenų tvarkymo bei užtikrinamas Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo pagrindas:

• šiame pranešime Vartotojui ir Pirkėjui pateikiama informacija apie Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas) 13 straipsnio nuostatas bei suteikiama

• galimybė Vartotojui ir Pirkėjui pareikšti savo sutikimą tvarkyti Vartotojo ar Pirkėjo asmens duomenis Tinklalapiuose tais atvejais, kai Vartotojo arba Pirkėjo asmens duomenų tvarkymo pagrindas tai Vartotojo arba Pirkėjo sutikimas.

1. Valdytojas

Asmeniniai Vartotojo ir Pirkėjo duomenys valdomi www.beachmood.eu (toliau Valdytojas). Vartotojai ir Pirkėjai turi teisę susisiekti su www.beachmood.eu dėl asmeninių duomenų apdorojimo klausimų info@beachmood.eu.

2. Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenys ir asmens duomenų tvarkymo tikslai

Valdytojas tvarko šių kategorijų Vartotojų ir Pirkėjų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys) nurodytuose Puslapiuose šiais tikslais:

• Vartotojo registracija ir autentifikacija Internetinėje parduotuvėje: vardas, pavardė, el. paštas ir slaptažodis, taip pat Vartotojo autentifikavimo ir profilio duomenys, gauti iš trečiųjų šalių (pvz., iš „Facebook, Inc.“, „Facebook Ireland Ltd.“, „Google LLC“ ir panašių asmenų), atsižvelgiant į Vartotojo instrukcijas ir pasirinkimą;

• Perkant ir pristatant Internetinėje parduotuvėje užsisakytas prekes: gyvenamosios vietos ir (arba) buveinės adresas, kontaktinė informacija, Vartotojo numeris, vardas ir pavardė, informacija apie mokėjimo būdus, mokėjimo už prekes parinktis ir panaši finansinė informacija;

• Valdytojo finansinės apskaitos tikslais, tokiais kaip apskaitos dokumentų laikymas: užsakymų istorija, mokėjimų informacija, pristatymo informacija;

• Valdytojo verslo plėtros, prekių ir paslaugų pirkimo skatinimo bei rinkodaros veiklos tikslais, įskaitant tikslą tinkinti veikiančius Puslapius ir komercinius pranešimus pagal Vartotojo pirkimo įpročius: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, lytis, gimimo data, pirkimo įpročiai, informacija apie Tinklalapių, paveikslėlių ir vaizdo įrašų naudojimą, aplankyti Tinklalapiai, IP adresas, informacija apie geografinę padėtį, Socialinės žiniasklaidos priemonių naudojimo įpročiai, susiję su Valdytojo prekėmis ir paslaugomis, informacija apie nuolaidas ir panašias kampanijas (pvz., kuponus), naudojant slapukus tvarkomi asmens duomenys;

- Loterijų, žaidimų ir akcijų organizavimas įskaitant dalyvių registraciją, laimėtojo išrinkimą, prizų išdavimą ir susijusių teisės aktų vykdymą (pavyzdžiui susijusių su asmens duomenų rinkimu ir skelbimu): vardas, pavardė, kontaktinė informacija, lytis, informacija apie pirkinius;

- Duomenų valdytojų saugumo užtikrinimas: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, IP adresas, informacija apie interneto svetainės naudojimą, asmens duomenys gauti slapukų pagalba; 

• Komercinio pobūdžio pranešimams arba rinkodaros medžiagai siųsti Naudotojams ir Klientams el. paštu: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, lytis ir informacija apie pirkimus internetu;

• Kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos valstybės institucijoms, pvz., Valstybinei mokesčių inspekcijai, teikimą: visi pirmiau minėti asmens duomenys;

• Dokumento archyvavimo tikslais: bet kokie asmens duomenys, būtini eiti Valdytojo pareigas.

3. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Valdytojas tvarko asmens duomenis, jeigu:

• Vartotojo asmens duomenis būtina tvarkyti sutarčiai vykdyti, pvz., siekiant pristatyti prekes Vartotojui, būtina tvarkyti pristatymo adresą. Jei Vartotojas nepateikia Valdytojui savo asmens duomenų, būtinų, kad Valdytojas galėtų vykdyti sutartį, Valdytojas negalės vykdyti sutarties. Valdytojas neatsako už bet kokias susijusias pasekmes;

• Vartotojo ir Pirkėjo duomenis būtina tvarkyti siekiant laikytis Valdytojui taikytinų teisės aktų reikalavimų, pvz., užtikrinant, kad Vartotojo ir (arba) Pirkėjo informacija būtų teikiama valstybės institucijoms, įgyvendinant mokestinius reikalavimus, kai nagrinėjama baudžiamoji byla, siekiant laikytis loterijų, žaidimų ir akcijų organizavimo taisyklių arba siekiant įvykdyti apskaitos dokumentų valdymo reikalavimus. Jei Valdytojas neturi Valdytojui tvarkyti pagal įstatymą reikalingos informacijos, Valdytojas negali būti laikomas atsakingu už jo arba jos įstatymais numatytų pareigų nevykdymą. Jeigu Valdytojas neturi asmens duomenų, kaip reikalaujama įstatymais, tai gali daryti įtaką Vartotojo arba Pirkėjo teisėms ir pareigoms. Valdytojas neatsako už bet kokias susijusias pasekmes;

• Tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti Valdytojo arba trečiosios šalies teisėtus interesus, pavyzdžiui, saugojant asmens duomenis savo interesams ginti, kai galimi ginčai arba Valdytojo verslo plėtros tikslais, Valdytojo saugumo užtikrinimo tikslais  įskaitant Vartotojo arba Pirkėjo kontaktinės informacijos naudojimą Pirkėjo prekių reklamos tikslais;

• Vartotojas arba Pirkėjas davė sutikimą tvarkyti jų asmens duomenis, įskaitant šiais atvejais:

• Valdytojo verslo plėtros, prekių ir paslaugų pirkimo skatinimo bei rinkodaros veiklos tikslais, įskaitant tikslą tinkinti veikiančius Puslapius ir komercinius pranešimus pagal Vartotojo pirkimo įpročius. Pavyzdžiui, sutikimas naudojant slapukus rinkti Asmens duomenis siekiant stebėti Tinklalapio ir Internetinės parduotuvės naudojimo Vartotojais ir Pirkėjais įpročius arba informaciją iš Socialinių žiniasklaidos priemonių siekiant reklamuoti Valdytojo prekes ir paslaugas. Čia aprašytais tikslais tokie duomenys, kaip lytis, gimimo data, pirkimo įpročiai, informacija apie Puslapių, nuotraukų ir vaizdo įrašų naudojimą ir naudojimo įpročius, aplankyti Tinklalapiai, IP adresas, informacija apie geografinę padėtį, Socialinės žiniasklaidos priemonių naudojimo įpročiai, susiję su Valdytojo prekėmis ir paslaugomis, bei informacija apie nuolaidas ir panašias kampanijas renkami remiantis sutikimu;

- slapukų naudojimo tikslais;

• Vartotojo autentifikavimo ir profilio duomenų, gautų iš trečiųjų šalių (pvz., iš „Facebook, Inc.“, „Facebook Ireland Ltd.“, „Google LLC“ ir panašių asmenų), tvarkymas.

• Komercinio pobūdžio pranešimams siųsti Naudotojams ir Klientams el. paštu, informuojant apie naujas prekes ir aktualius pasiūlymus, jei Klientas arba Naudotojas yra sudarę susitarimą dėl el. pranešimų siuntimo ir gavimo yra gautas sutikimas, kad būtų apdorojami asmens duomenys vadovaujantis privatumo politika, ir (arba) komercinis pranešimas skirtas prekėms, panašioms į tas, kurias Naudotojas arba Klientas įsigijo iš www.beachmood.eu iki pranešimo siuntimo.  

4. Asmens duomenų gavėjai

Valdytojas gali perduoti Vartotojo arba Pirkėjo asmens duomenis šiems Asmens duomenų gavėjams, išskyrus atvejus, kai taikytinuose įstatymuose ir reglamentuose nustatyta kitaip:

• teisėsaugos institucijoms ar kitoms trečiosioms šalims, jei tai būtina pagal taikytinus įstatymus ir reglamentus.

• Vartotojo asmens duomenys taip pat gali būti perduoti tokių Valdytojo ar jo grupės įmonių naudojamiems paslaugų teikėjams, kurie susiję su Valdytojo pareigomis, susijusiomis su Internetinėje parduotuvėje pateiktais užsakymais, pvz., kurjeriams, kitiems pašto ir pristatymo paslaugų teikėjams, finansinių paslaugų tiekėjams.

Valdytojas taip pat gali gauti Asmens duomenis iš valstybinių ar savivaldybių institucijų, bendradarbiaujančių partnerių, teikiančių vartotojo atpažinimo paslaugas (pavyzdžiui, Facebook, Inc., Facebook Ireland Ltd., Google LLC), kitų Valdytojo grupės įmonių, kurios prisideda prie Pirkėjo arba Vartotojo Asmens duomenų tvarkymo.

5. Asmens duomenų tvarkymo apimtis ir saugojimo laikotarpis

Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek to pagrįstai reikia laikantis taikytinų teisės aktų reikalavimų.

Valdytojas saugo Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenis įstatymų numatytu laikotarpiu ir tol, kol bus įgyvendinti Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

5.1.

Tvarkymo tikslas

Vartotojo registracija ir autentifikacija Internetinėje parduotuvėje

Perkant ir pristatant Internetinėje parduotuvėje užsisakytas prekes

Saugojimo laikotarpis

Kol Vartotojas yra užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje bet ne ilgiau kaip 3 (tris) metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie savo paskyros

5.2.

Tvarkymo tikslas

Valdytojo finansinės apskaitos tikslais, tokiais kaip apskaitos dokumentų laikymas

Dokumento archyvavimo tikslais

Teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, informacijos valstybės institucijoms, pvz., Valstybinei mokesčių inspekcijai, teikimo tikslais

Saugojimo laikotarpis

Tol, kol tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai

5.3.

Tvarkymo tikslas

Valdytojo verslo plėtros, prekių ir paslaugų pirkimo skatinimo bei rinkodaros veiklos tikslais,

Saugojimo laikotarpis

Tol, kol Asmens duomenys yra reikalingi Valdytojui jo nustatytiems tikslams pasiekti, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas arba Vartotojas turi pagrindą prieštarauti tolimesniam jo duomenų tvarkymui arba atšaukė savo anksčiau duotą sutikimą.

5.4.

Tvarkymo tikslas

Loterijų, žaidimų ir akcijų organizavimas

Saugojimo laikotarpis

Ne ilgiau kaip 3 metai po žaidimo, loterijos ar akcijos pabaigos

5.5. 

Tvarkymo tikslas

Duomenų valdytojų saugumo užtikrinimas

Saugojimo laikotarpis

Tol, kol Asmens duomenys yra reikalingi Valdytojui jo nustatytiems tikslams pasiekti, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas arba Vartotojas turi pagrindą prieštarauti tolimesniam jo duomenų tvarkymui

6. Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Kai kuriais atvejais Valdytojas gali perduoti Asmens duomenis už Europos Sąjungos ribų, pvz., jei duomenų saugojimo paslaugos teikiamos už Europos Sąjungos ribų (pavyzdžiui, JAV).

7. Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenų apsaugos teisės

Vartotojas ir Pirkėjas turi teisę prašyti Valdytojo suteikti prieigą prie jų Asmens duomenų, jei duomenys netikslūs – juos pataisyti, arba, jeigu nėra pagrindo tvarkyti šiuos duomenis – reikalauti juos pašalinti. Vartotojas ir Pirkėjas turi teisę prašyti apriboti jų Asmens duomenų tvarkymą arba teisę prieštarauti tvarkyti šiuos duomenis, taip pat teisę prašyti  perduoti Vartotojo arba Pirkėjo Asmens duomenis (perduoti Asmens duomenis kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui),  elektroninėmis  priemonėmis, atsižvelgiant į taikytinuose teisės aktuose numatytas išimtis. Jeigu Vartotojas ir Pirkėjas mano, kad jų teisės buvo pažeistos, jie taip pat turi teisę teikti skundus Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Vartotojas ir Pirkėjas turi teisę atšaukti savo sutikimą tvarkyti jų Asmens duomenis tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymo pagrindas – jų sutikimas. Norėdamas atšaukti savo sutikimą, Vartotojas arba Pirkėjas gali kreiptis į Valdytoją pagal šiame dokumente pateiktą kontaktinę informaciją. Jei Vartotojas ar Pirkėjas atšaukia savo sutikimą, įskaitant sutikimą naudoti slapukus, Valdytojas turi teisę apriboti savo paslaugų funkcionalumą ir apimtį, įskaitant jo Tinklalapių ir Internetinės parduotuvės veikimo apimtį. Kai kuriais atvejais Valdytojas negalės Vartotojui ir Pirkėjui teikti atitinkamų paslaugų, jei dėl sutikimo atšaukimo Valdytojas neturi Asmens duomenis, kurie yra būtini paslaugoms teikti ir (arba) atitinkamoms funkcijoms užtikrinti. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos iki sutikimo vykdytam Asmens duomenų tvarkymui.

8. Automatizuotas asmens duomenų tvarkymas

Vartotojo ir Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuoto duomenų tvarkymo būdu Valdytojo verslo plėtros, prekių ir paslaugų pardavimo skatinimo ir rinkodaros veiklos tikslais, įskaitant Puslapių ir komercinių pranešimų veikimo tinkinimą pagal Vartotojo pirkimo įpročius. Būtent, Valdytojas gali analizuoti su lankymosi Tinklalapiuose ir jų naudojimo susijusius duomenis, teikdamas reklamą, prekes, paslaugas, nuolaidas ir siūlydamas dalyvavimą tam tikrose kiekvieno Vartotojo ar Pirkėjo įpročiams ir interesams pritaikytose kampanijose.

9. Asmens duomenų tvarkymas ir slapukai

Slapukas tai nedidelė rinkmena, kuriai kompiuterio standžiajame diske išsaugoti būtina gauti sutikimą. Asmeniui pateikus savo sutikimą pridėdama rinkmena, o slapukas padeda analizuoti svetainės lankytojus arba informuoti asmenį apie apsilankymą tam tikrame tinklalapyje. Slapukai leidžia saityno programoms pateikti pritaikytą atsakymą į Pirkėjo ar Vartotojo užklausas. Saityno programa gali tinkinti veikimą pagal Pirkėjo ar Vartotojo įpročius ir interesus, rinkdama ir atsimindama informaciją apie jų pageidavimus.

Valdytojas naudoja duomenų srauto žurnalo slapukus lankymosi svetainėse duomenims analizuoti, svetainei tobulinti ir Pirkėjo ar Vartotojo poreikiams patenkinti. Ši informacija naudojama tik statistinės analizės tikslais, panaudoti duomenys pašalinami iš sistemos.

Slapukai leidžia Pirkėjui ir Vartotojui geriau naudoti svetainę. Slapukas jokiais būdais nesuteikia Valdytojui prieigą prie Pirkėjo ar Vartotojo kompiuterio. Pirkėjas arba Vartotojas turi galimybę priimti arba atmesti slapukus. Dauguma saityno naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau paprastai slapukus galima atmesti keičiant Vartotojo/Pirkėjo naršyklės nustatymus, bet tada Pirkėjas arba Vartotojas gali neturėti galimybės naudoti visų atitinkamos svetainės funkcijų.